A

Centrale erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land 

A

De Centrale Erfgoedcommissie adviseert voor ruim twintig gemeenten op het gebied van monumenten, beschermde gezichten, erfgoed en cultuurhistorie. De leden van de Erfgoedcommissie zijn deskundig op diverse gebieden. De commissie vergadert twee keer per maand op donderdagochtend. De vergaderingen zijn openbaar en digitaal toegankelijk.

 

De Centrale Erfgoedcommissie baseert haar advies op de Wabo, de Erfgoedwet, het gemeentelijk erfgoedbeleid, de publicatie ‘10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten’ (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 2009) en de Technische Criteria planbeoordeling monumenten (DSL, 2006).

De Centrale Erfgoedcommissie voldoet aan de Overgangsregeling Erfgoedwet, hoofdstuk 9, art. 9.1, lid 1a en aan de Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies (VNG e.a. 2009) en daarmee aan de standaardcriteria van de erfgoedinspectie.

 1e kwalificatie*Functie
Maarten Raaijmakers BNArestauratiedeskundigevoorzitter
ir. Walter van Nieuwlandrestauratiedeskundigevicevoorzitter
Lisanne van den Bulk MAcultuurhistoricuscoördinator
ir. Aimée de Backrestauratiearchitectlid
Marije Couperus MSccultureel geograaflid
   
Adviseurs   
ir. Matthijs Kloosterrestauratiearchitect 
ir. Marcel van Dijkrestauratiearchitect 
ir. Jan-Willem Walraadrestauratiearchitect 
ir. Suzanne Loenlandschapsarchitect
dr. Dolf Broekhuizenarchitectuurhistoricus (jongere bouwkunst) 
ir. Cor Bouwstrarestauratiearchitect, bouwhistoricus
ir. Niels Drijversrestauratiearchitect, bouwhistoricus
Piet den Hertog MAagrarisch erfgoed
ing. Jos van de Lindelooftuin- en landschapsarchitect
Remco Rolvink AvBlandschapsarchitect, stedenbouw
ir. Kees Rouwkleurendeskundige
Marcel IJsselstijn MAtuin- en landschapsarchitect

De leden van geïntegreerde commissies ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumenten) kunnen eveneens als lid van de centrale erfgoedcommissie op afroep deelnemen aan de beraadslaging en beoordeling.

*Personen kunnen meerdere disciplines in zich verenigen. In dit overzicht is per persoon de eerste kwalificatie opgenomen.