Privacyverklaring

Dorp, Stad en Land hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en wij zullen persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Dorp, Stad en Land heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dorp, Stad en Land is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Dorp, Stad en Land
Postbus 29129
3001 GC Rotterdam
info@dorpstadenland.nl
www.dorpstadenland.nl
KvK: 41133832

 

Persoonsgegevens
Dorp, Stad en Land kan je persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan Dorp, Stad en Land hebt verstrekt.
Dorp, Stad en Land kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam en/of initialen en achternaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Bij aanmeldingen voor evenementen: interesse in werkvelden (indien van toepassing)
 • Bij aanwezigheid bij evenementen: fotomateriaal

Grondslagen en doeleinden
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst met jou, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, of in het kader van een gerechtvaardigd belang dat opweegt tegen de persoonlijke belangen van de betrokkene(n).

Verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden op basis van toestemming. In dat geval zal de toestemming vrij en ondubbelzinnig door de betrokkene(n) dienen te zijn gegeven en kan de toestemming op ieder moment worden ingetrokken.

 

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact;
 • het leveren van goede en efficiënte dienstverlening;
 • het op juiste wijze inrichten van procedures tot het aannemen van personeel;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • uitnodigingen verspreiden voor onze evenementen;
 • het bieden van de mogelijkheid om onze nieuwsbrief te ontvangen waarin wij informatie verschaffen over onze dienstverlening, producten, organisatie, komende evenementen en verslagen van evenementen die hebben plaatsgehad.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden of je gegevens kan wijzigen. Wanneer je via e-mail informatie bij ons opvraagt, dan gebruiken wij je gegevens niet om een nieuwsbrief te versturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doeleinden te realiseren. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming (profiling)
Dorp, Stad en Land maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Sollicitaties
CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing binnen vier weken, tenzij we toestemming hebben gekregen deze langer te bewaren, waarbij we één jaar als maximum duur hanteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dorp, Stad en Land deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dorp, Stad en Land. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken en die jij aan ons hebt verstrekt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dorpstadenland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen je te identificeren.

 

Cookies
Dorp, Stad en Land gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dorp, Stad en Land neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018. Dorp, Stad en Land kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Bij vragen of onduidelijkheden, neem dan contact met ons op via info@dorpstadenland.nl.