De gemeente Breda voorziet dat een groot aantal agrarische bedrijven de komende jaren zal stoppen of veranderen. Meerdere initiatiefnemers hebben bij de gemeente reeds aangegeven dat zij de intentie hebben om het bedrijf te transformeren. Door deze initiatieven worden agrarische bebouwing en erven anders ingericht dan voorheen, of komen vrij. De gemeente heeft behoefte aan een instrument, waarmee de initiatiefnemers, met behoud of verbetering van de aanwezige kwaliteiten van het buitengebied, bij hun transformaties op een goede manier worden begeleid.

 

De gemeente heeft daarom Dorp, Stad en Land gevraagd om hiervoor een bouwsteen te ontwikkelen. Deze is bedoeld als hulpmiddel om samen met de stoppende agrariër of initiatiefnemer de mogelijkheden in een vroegtijdig stadium samen te verkennen. Het doel is om de stoppende agrariër of initiatiefnemer zo vroegtijdig mogelijk effectief te helpen bij idee- en planvorming. Het uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteiten van de omgeving bij de eerste keuzes leidend zijn.

 

Adviseurs van Dorp Stad en Land ontwikkelden na een landschaps- en beleidsanalyse een methode om gebiedsgericht de kansen voor transformatie vanuit de aanwezige kwaliteiten te kunnen benoemen. Tijdens de werkplaats die volgde, ervaarde een brede vertegenwoordiging van beleidsmakers uit de gemeente dat zij met de geboden methodiek verschillende landschappelijke zones konden onderscheiden op basis van de aanwezige en gewenste omgevingskwaliteiten. Per zone is via de methodiek in de verkennende fase te zien wat de kansen zijn voor transformatie. Zo kunnen de eerste ideeën van het plan voor erf en bebouwing worden gevormd, waarna de juridische en financiële kaders ook in de planvorming kunnen worden meegenomen. De methodiek van de bouwsteen en de daarbij behorende stappen kunnen aan de keukentafel worden doorlopen, en uiteindelijk online via het nu nog in ontwikkeling zijnde loket voor vrijkomende agrarische bebouwing (het zogenaamde VAB-loket) worden geïntegreerd.

 

Tevens kan de bouwsteen voor deze transformerende agrarische erven in buitengebieden als bijlage dienen van de gemeentelijke omgevingsvisie, en als zodanig daaraan worden toegevoegd. Hiermee kan de gemeente Breda sturen op basis van de aanwezige kwaliteit en bijbehorende kansen voor de stoppende agrariër of initiatiefnemer.

 

Iedere zone in het buitengebied heeft zijn eigen kwaliteiten. Daarom zijn per vrijkomende agrarische bebouwing en erven afwegingen nodig voor planvorming.